Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u svezi provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja, broj: KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021. godine i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo objavljuje Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika – psiholog

Preuzmi /pdf/

Skip to content