Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Valpovo

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo, a u svezi s odredbama čl. 34.
Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i članka 7. Uredbe o
sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
(„Narodne novine“ broj 95/19), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, donosi Proceduru stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Valpovo

Preuzmi /pdf/

Odluka o organizaciji rada,rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Na temelju čl.35.Statuta Centra za socijalnu skrb Valpovo,KLASA:012-01/15-01/1,URBROJ:2185-08-01-01-15-1 od 25.5.2015. i točke 1.stavka 1.Odluke KLASA:011-02/20-01/12,URBROJ:519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada Centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2,za koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo dana 7.svibnja 2020.,ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, donosi Odluku o organizaciji rada,rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Preuzmi /pdf/