Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi su:

zajamčena minimalna naknada,
naknada za troškove stanovanja,
pravo na troškove ogrjeva,
naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
jednokratne naknade,
naknade u vezi s obrazovanjem
osobna invalidnina,
doplatak za pomoć i njegu,
status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
naknada do zaposlenja

ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA (ZMN)

Što je ZMN?

•ZMN je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.
•ZMN se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno.

Tko može ostvariti ZMN?

•ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj u čl. 30. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi /odnosno u visini zajamčene minimalne naknade koju bi ostvario samac ili kućanstvo koje nema nikakvih prihoda/ niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.
•Korisnik kojemu je priznato pravo na ZMN dužan je centru za socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili na visinu naknade odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Kako se utvrđuje visina ZMN-a?

•Iznos zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice
1.za samca utvrđuje se u iznosu 100% osnovice (800,00 kn)
2.za kućanstvo zbrajaju se udjeli članova kućanstva:

za samohranog roditelja – 100% osnovice (800,00 kn)

za odraslog člana kućanstva – 60% osnovice (480,00 kn)

za dijete (do 18 godina) – 40% osnovice (320,00 kuna)
•Iznos ZMN-a za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj
•Ako samac ili kućanstvo ostvaruje prihod visina ZMN utvrđuje se kao razlika između iznosa ZMN i prosječnog mjesečnog prihoda samca ili kućanstva ostvarenog u tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak.
•Iznos ZMN za kućanstvo uvećava se za troškove smještaja člana kućanstva u đački domza vrijeme trajanja školske godine.
•Iznos ZMN umanjuje se kućanstvu:

– za udio člana kućanstva koji je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja

– za udio radno sposobnog člana kućanstva koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje.
•Poljoprivrednikui članu njegovog kućanstva koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje te na temelju poljoprivredne djelatnosti ima obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prosječni mjesečni prihod utvrđuje se prema poreznoj prijavi ili prema rješenju nadležne porezne uprave o godišnjem paušalnom iznosu poreza na dohodak. To se ne primjenjuje na poljoprivrednika samca starijeg od 65 godina života, kao ni na kućanstvo koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, čiji su svi članovi stariji od 65 godina života.

Što se ne uračunava u prihode kod izračuna visine ZMN?

U prihode se ne uračunava:

•naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb
•novčana naknada za tjelesno oštećenje
•ortopedski dodatak
•doplatak za pomoć i njegu
•osobna invalidnina
•doplatak za djecu
•državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema posebnim propisima
•novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu
•stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života
•naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika
•iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe
•iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5000,00 kuna godišnje
•iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda
•iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
•iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
•nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
•novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
•novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje
•osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji
•osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata
•novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
•primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.
•pomoći i naknade koje osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do iznosa zajamčene minimalne naknade.

Tko nema pravo na ZMN?

Pravo na ZMN nema samac ili kućanstvo ako:
•ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.)
•je u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu ZMN i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava
•je vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu ZMN propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva
•je samac ili član kućanstva vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti
•samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe
•je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja
•radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje
•može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi
•beskućnik koji je na privremenom smještaju u prihvatilištu, te korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona ili posebnih propisa.

Koji su razlozi za ukidanje ili umanjenje prava na ZMN?

•Ako radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva odbije ponuđeni posao, osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili samovoljno otkaže ugovor o radu, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno kućanstvu se zajamčena minimalna naknada umanjuje za pripadajući udio toga člana. Novi zahtjev za priznavanje prava na ZMN (odnosno zahtjev za uvećanje iznosa ZMN za kućanstvo) može podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.
•Ako se radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstvane odazove pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje uradovima za opće dobro bez naknadeukida se pravo na ZMN (odnosno pripadajući udio u zajamčenoj minimalnoj naknadi). Ponovni zahtjev za priznavanje prava na ZMN (odnosno za uvećanje iznosa ZMN za kućanstvo) može podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno. U radovima za opće dobro korisnici ZMN mogu sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno.
•Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva pravo na ZMN(odnosno pripadajući udio u ZMN) priznaje se najduže do dvije godine, a novi zahtjev za priznavanje prava na ZMN (odnosno za uvećanje iznosa zajamčene minimalne naknade kućanstva za pripadajući udio člana kućanstva) može podnijeti nakon isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je pravo prestalo (odnosno umanjeno).
•Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava na ZMN, pravo se ukida danom nastanka promijenjenih okolnosti.
•U slučaju smrti korisnika samca pravo na ZMN prestaje danom smrti korisnika, a u slučaju smrti člana kućanstva iznos ZMN kućanstvu umanjuje se za njegov udio od dana njegove smrti.
•Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se ako centar za socijalnu skrb praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika utvrdi da su te prilike znatno povoljnije od onih koje se mogu osigurati na temelju priznatog prava na ZMN.
•Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno iznos ZMN kućanstva umanjuje se za udio člana kućanstva ako se samac ili član kućanstva nalazi na bolničkom liječenju, u pritvoru ili istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, privremenom smještaju te boravku u inozemstvu, u neprekidnom trajanju dužem od dva mjeseca. Rješenje se ukida, odnosno pravo se umanjuje s danom nastupanja navedenih okolnosti.
•Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno iznos ZMN umanjuje se kućanstvu za udio člana kućanstva ako samac ili član kućanstva mjesečno duže od 15 dana neprekidno boravi u inozemstvu. Rješenje se ukida s danom nastupanja te okolnosti.
•Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno kućanstvu ako je samac ili član kućanstva u postupku priznavanja prava dao netočne ili nepotpune podatke o prihodu o kojima ovisi priznavanje prava ili opseg prava ili nije omogućio centru za socijalnu skrb uvid u prihod i imovinu. To rješenje ukida se danom nastanka promijenjenih okolnosti zbog kojih bi pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestalo, a taj korisnik nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na ZMN dok ne istekne rok od 6 mjeseci od ukidanja prava.

Što kada se radno sposobni korisnik ZMN zaposli?

•Ako se radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik prava na ZMN u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana zaposli, u prvom mjesecu rada ZMN naknada samcu ili kućanstvu se ne ukida, odnosno ne umanjuje se za ostvareni prihod.
•U drugom mjesecu rada zaposlenom korisniku (samcu ili kućanstvu) iznos ZMN umanjuje se za 25% iznosa, a u trećem mjesecu rada za 50% iznosa.
•Pravo na ZMN ukida se ako zaposleni korisnik radi dulje od tri mjeseca, a prosječni prihod u ta tri mjeseca prelazi visinu priznatog iznosa na ZM za samca ili kućanstvo.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

•preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva
•preslika izvoda iz matice rođenih za sve članove kućanstva
•potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu za sve punoljetne članove kućanstva (Porezna uprava)
•potvrda o školovanju za članove kućanstva starije od 15 godina koji se školuju
•potvrda o nezaposlenosti za članove kućanstva kojima nedostaje više od pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu, osobe koje se ne nalaze na redovitom školovanju, nisu zaposleni niti u mirovini i nije im utvrđena radna nesposobnost (Hrvatski zavod za zapošljavanje). Ukoliko nezaposlena osoba nije prijavljena HZZ dostaviti potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
•dokazi o prihodima
za SVA FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA koja se ostvaruju:
•po osnovi rada – platne liste ili potvrda poslodavca o isplaćenoj
plaći u prethodna tri mjeseca
– od mirovine – obavijest o primanju mirovine u prethodna tri mjeseca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
– od prihoda od imovine ili na neki drugi način, sve vrste novčanih i drugih isplata po osnovi nasljeđa, isplate po osnovi osiguranja života (po osnovi prometnih nezgoda, bolesti, smrti, premija za doživljenje, rente), prihoda od rodiljnog dopusta ili drugih prihoda (poljoprivreda, prodaja mlijeka, naknada za nezaposlene osobe, uzdržavanje i sl.) u prethodna tri mjeseca za sve punoljetne članove kućanstva
•promet računa u prethodnih šest mjeseci za sve članove kućanstva koji imaju otvorene račune (tekuće, žiro, štedne i devizne uloge)
•potvrda o vlasništvu nekretnina za sve članove kućanstva (Općinski sud, Zemljišnoknjižni odjel)
•posjedovni list za sve članove kućanstva (Odjel za katastar nekretnina)
•ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanjuili ugovor o darovanju (ukoliko je sklopljen)

•potvrda o visini uzdržavanja primatelja ili davatelja uzdržavanja (posljednja sudska presuda, pismeni sporazum o doprinosu za uzdržavanje, mjesečni prihod po članu kućanstva obveznika uzdržavanja)

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Što se podrazumjeva pod troškove stanovanja?

Najamnina, komunalne naknade, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Tko može ostvariti pravo na troškove stanovanja?

Korisnici zajamčene minimalne naknade.

Gdje se može ostvariti i do kojeg iznosa?

Pri jedinica lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu do iznosa polovice zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.

PRAVO NA TROŠKOVE OGRJEVA

Tko može ostvariti pravo na troškove ogrjeva?

Korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Gdje se može ostvariti i na koji način?

U jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu.

Odobrava se jednom godišnje na način da im se osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos.

NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA SMJEŠTAJA

Tko može ostvariti?

Korisnici smještaja ili organiziranog stanovanja temeljem rješenja centra za socijalnu skrb u mjesečnom iznosu od 20% osnovice (100,00 kuna).

JEDNOKRATNA NAKNADA

Tko može ostvariti jednokatnu naknadu?

– samac ili kućanstvo koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog:
•rođenja ili školovanja djeteta,
•bolesti ili smrti člana obitelji,
•elementarne nepogode,
•nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama,

– korisnik prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika (ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi),

– korisnik privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu,

– korisnik usluge smještaja, odnosno organiziranog stanovanja, u slučaju ako potreba za koju se potražuje jednokratna naknada nije zadovoljena u okviru usluge smještaja, organiziranog stanovanja ili naknade ostvarene po drugoj osnovi.

U kojem iznosu se može ostvariti jednokratna naknada?

•Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica za samca (2.500,00 kuna), odnosno sedam osnovica za kućanstvo (3.500,00 kuna).
•U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva (u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna).

Tko može ostvariti jednokatnu naknadu za pogrebne troškove?

– osoba koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:

•osoba koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i
•osoba koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Centar za socijalnu skrb će za osobu koja ima prihod, odnosno imovinu zatražiti povrat pogrebnih troškova od njegovih nasljednika.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

•preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva
•preslika izvoda iz matice rođenih za sve članove kućanstva
•potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu za sve punoljetne članove kućanstva (Porezna uprava)
•potvrda o nezaposlenosti za članove kućanstva kojima nedostaje više od pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu, osobe koje se ne nalaze na redovitom školovanju, nisu zaposleni niti u mirovini i nije im utvrđena radna nesposobnost (Hrvatski zavod za zapošljavanje). Ukoliko nezaposlena osoba nije prijavljena HZZ dostaviti potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
•dokazi o prihodima
za SVA FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA koja se ostvaruju:
•po osnovi rada – platne liste ili potvrda poslodavca o isplaćenoj
plaći u prethodna tri mjeseca
– od mirovine – obavijest o primanju mirovine u prethodna tri mjeseca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
– od prihoda od imovine ili na neki drugi način, sve vrste novčanih i drugih isplata po osnovi nasljeđa, isplate po osnovi osiguranja života (po osnovi prometnih nezgoda, bolesti, smrti, premija za doživljenje, rente), prihoda od rodiljnog dopusta ili drugih prihoda (poljoprivreda, prodaja mlijeka, naknada za nezaposlene osobe, uzdržavanje i sl.) u prethodna tri mjeseca za sve punoljetne članove kućanstva
•pismeni dokaz iz kojeg je vidljivo o kakvoj se potrebi za jednokratnu naknadu radi i dokaz o visini iznosa kojim se potreba može podmiriti
•promet računa u prethodnih šest mjeseci za sve članove kućanstva koji imaju otvorene račune (tekuće, žiro, štedne i devizne uloge)
•potvrda o vlasništvu nekretnina za sve članove kućanstva (Općinski sud, Zemljišnoknjižni odjel)
•ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (ukoliko je sklopljen)

NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

1. Naknada za redovito studiranje

Tko može ostvariti naknadu za redovito studiranje i na koji način?

•Korisnik prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju.
•Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.
•Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za redovno studiranje korisnik može podnijeti do isteka roka od šest mjeseci od prestanka prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja.
•Pravo na naknadu za redovno studiranje priznaje se korisniku neovisno o njegovom imovnom stanju.
•Korisnik je dužan dostavljati dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje, te izvijestiti centar za socijalnu skrb o završetku studiranja.

U kom iznosu se može ostvariti naknada?

U visini četverostrukog iznosa osnovice (2.000,00 kuna)

2. Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu

Tko može ostvariti naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu?

•Polaznik srednje škole slabijeg imovnog stanja, koji nije član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ako je:

– dijete samohranog roditelja, ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od dvije osnovice (1.000,00 kuna),

– pod skrbništvom, a vlastiti prihod ne prelazi iznos od 250% osnovice (1.250,00 kuna),

– smješteno u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja.

3. Naknada za troškove prijevoza

Tko može ostvariti naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi?

•Osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta ili osposobljavanje za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja,
•dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja.

Koliki je iznos naknade?

•Naknada se priznaje po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?
•preslika izvoda iz matice rođenihili rodni list za dijete za koje se podnosi zahtjev i članove kućanstva
•preslika osobne iskaznice za članove kućanstva
•potvrda o školovanju
•dokaz o invalidnosti/teškoći u razvoju – nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja, rješenje Ureda državne uprave o primjerenom programu školovanja
•dokaz o cijeni karte javnog prijevoznog sredstva

OSOBNA INVALIDNINA

Tko može ostvariti pravo na osobnu invalidninu?

•Osoba s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.
•Težina invaliditeta propisana je čl. 40.Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14).

Koliki je iznos osobne invalidnine?

•Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 250% osnovice iz čl. 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (1.250,00 kn).
•Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa od 250% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti
•U prihod se ne uračunava:

zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje ostvaruje dijete na temelju propisa o obiteljskim odnosima i doplatak za djecu

Tko ne može ostvariti pravo na osobnu invalidninu?

•Osoba koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi,
•osoba koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu,
•osoba koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti,
•dijete do godinu dana života,
•dijete ili odrasla osoba kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima,
•osoba kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona ili na temelju drugih propisa.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

•preslika osobne iskaznice
•preslika izvoda iz matice rođenih
•potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu(Porezna uprava)
•dokazi o prihodima
za SVA FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA koja se ostvaruju:

po osnovi rada – platna lista ili potvrda poslodavca o isplaćenoj plaći u prethodna tri mjeseca
– od mirovine – obavijest o primanju mirovine u prethodna tri mjeseca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
– od prihoda od imovine ili na neki drugi način, sve vrste novčanih i drugih isplata po osnovi nasljeđa, isplate po osnovi osiguranja života (po osnovi prometnih nezgoda, bolesti, smrti, premija za doživljenje, rente), prihoda od rodiljnog dopusta ili drugih prihoda (poljoprivreda, prodaja mlijeka, naknada za nezaposlene osobe, uzdržavanje i sl.) u prethodna tri mjeseca za sve punoljetne članove kućanstva
•potvrda Ureda državne uprave, Službe za društvene djelatnosti (Grad Daruvar, II kat)
•da li ste korisnici naknade temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
•potvrda o vlasništvu nekretnina (Općinski sud, Zemljišnoknjižni odjel)
•preslika medicinske dokumentacijeo primarnoj bolesti novijeg datuma (po mogućnosti ne starija od godinu dana)

DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Tko može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu?

•Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
•Može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu
•Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege propisuje čl. 47 Pravilnika o sastavu i načinu tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14).

Kolika je visina doplatka za pomoć i njegu?

•Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

– u punom iznosu 100% osnovice (500,00 kuna),

– u smanjenom iznosu 70% osnovice(350,00 kuna).
•Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se ako mjesečni prihod samca ne prelazi iznos 250% osnovice iz čl. 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (1250,00 kuna), odnosno mjesečni prihod članova kućanstva ne prelazi iznos od 200% osnovice (1.000,00 kuna) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti.
•Sukladno čl. 60. Zakona o socijalnoj skrbi doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o prihodima priznaje se:

– osobi s težim invaliditetom,

– osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju,

– slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.
•Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu neovisno o prihodu priznaje se:

– slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad,

– osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Tko ne može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti:

•osoba koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
•osoba koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu,
•osoba koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti,
•osoba ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu,
•dijete do godine dana života,
•osoba kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa,
•osoba kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja socijalnih usluga,zdravstvenoj ili drugoj ustanovi,odnosno organiziranom stanovanju.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.

Dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

•preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva
•preslika izvoda iz matice rođenih za sve članove kućanstva
•potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu za sve punoljetne članove kućanstva (Porezna uprava)
•potvrda o nezaposlenosti za članove kućanstva kojima nedostaje više od pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu, osobe koje se ne nalaze na redovitom školovanju, nisu zaposleni niti u mirovini i nije im utvrđena radna nesposobnost (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
•Ukoliko nezaposlena osoba nije prijavljena HZZ dostaviti potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
•po osnovi rada – platne liste ili potvrda poslodavca o isplaćenoj plaći u prethodna tri mjeseca
– od mirovine – obavijest o primanju mirovine u prethodna tri mjeseca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
– od prihoda od imovine ili na neki drugi način, sve vrste novčanih i drugih isplata po osnovi nasljeđa, isplate po osnovi osiguranja života (po osnovi prometnih nezgoda, bolesti, smrti, premija za doživljenje, rente), prihoda od rodiljnog dopusta ili drugih prihoda (poljoprivreda, prodaja mlijeka, naknada za nezaposlene osobe, uzdržavanje i sl.) u prethodna tri mjeseca za sve punoljetne članove kućanstva
•dokazi o prihodima
za SVA FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA koja se ostvaruju:
•promet računa u prethodnih šest mjeseci za sve članove kućanstva koji imaju otvorene račune (tekuće, žiro, štedne i devizne uloge)
•potvrda o vlasništvu nekretnina za sve članove kućanstva (Općinski sud, Zemljišnoknjižni odjel)
•ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (ukoliko je sklopljen)
•preslika medicinske dokumentacijeo primarnoj bolesti novijeg datuma (po mogućnosti ne starija od godinu dana)

STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Kada se može priznati pravo na status roditelja njegovatelja/status njegovatelja?

•Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

– potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen

– u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala

– ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih,intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

•Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja ili roditelji ne žive s njim i ne brinu o njemu, ali to zbog svog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti, status njegovatelja može se priznati jednom od članova obitelji s kojim dijete živi u obiteljskoj zajednici.
•Ukoliko dijete živi s jednim roditeljem, status njegovatelja može se priznati i njegovom bračnom ili izvanbračnom drugu.
•Ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja.
•Ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom, status njegovatelja može se, osim roditelju, priznati i jednom od članova obitelji koji živi u obiteljskoj zajednici.
•Roditelj može ostvariti status roditelja njegovatelja za dijete koje boravi manje od 4 sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluge boravka. Iznimno, roditelj može ostvariti status roditelja njegovatelja i u slučaju da dijete u jednoj od ovih ustanova boravi više od 4 sata dnevno ako mu roditelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege.

Za koga se status roditelja njegovatelja/status njegovatelja ne može priznati?

•Za dijete ili osobu s invaliditetom kojoj je osigurana usluga smještaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka,
•za dijete za koje jedan roditelj koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, drugi roditelj ne može ostvariti status roditelja njegovatelja.

Koliki je iznos naknade za status roditelja njegovatelja/status njegovatelja?

Roditelj njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica (2.500,00 kuna), prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Do kada je moguće priznati naknadu za status roditelja njegovatelja/status njegovatelja?

Do navršene 65. godine života, a dulje ako se pružanje pomoći i njege ne može osigurati od strane druge osobe iz obitelji.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?
•preslika osobne iskaznice za njegovatelja i dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom
•preslika izvoda iz matice rođenih za njegovatelja i dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom
•potvrda o nezaposlenosti (Hrvatski zavod za zapošljavanje) ili potvrda o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
•nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom

NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Tko može ostvariti pravo na naknadu do zaposlenja?

Dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom koja ima tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno sukladno Pravilniku o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14) nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života (ako naknadu ne ostvaruje prema drugim propisima), a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela

Kolika je visina naknade do zaposlenja?

Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice (350,00 kuna).

Tko ne može ostvariti pravo na naknadu do zaposlenja?
•Korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu,
•osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost.

Kada se ukida pravo na naknada do zaposlenja?

Ukida se s danom zaposlenja korisnika, a može se ponovno priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?
•preslika osobne iskaznice podnositelja/ice zahtjeva
•preslika izvoda iz matice rođenih podnositelja/ice zahtjeva
•potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
•da je prijavljen/a
•da ne prima novčanu naknadu ili rješenjeHrvatskog zavoda za zapošljavanje o prestanku prava na novčanu naknadu
•svjedodžba o završnom ispitu ili uvjerenje o osposobljenosti
•ugovor o otkazu ili potvrda o prestanku radnog odnosa
•nalaz i mišljenje tijela vještačenja o vrsti i težini oštećenja zdravlja
•preslika iskaznice tekućeg računa podnositelja /ice zahtjeva

Skip to content