Katalog informacija

Osnovni podaci o Centru:
Centar za socijalnu skrb Valpovo ( u daljnjem tekstu: Centar ) je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/78 od 02. travnja 2012. godine, sukladno članku 117. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi.
Sjedište Centra je u Valpovu, M.Gupca 11.
Centar je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti radi koje je osnovan
Djelatnost centra je:
a) na temelju javnih ovlasti Centar:

1.

rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne
skrbi, obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite,

i drugim pravima u skladu s

odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa

2.provodi ovrhe rješenja,
3.vodi propisane očevidnike,
4.izdaje uvjerenja i druge potvrde,
5.daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljko pravnu i kazneno pravnu zaštitu,
6.sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tjelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitljei i registar smještenih korisnika,
8.obavlja pslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitljei ili ustanove ,
9.provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,
10.vodi evidenciju posvojitelja

Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašsanju izvan vlastiti obitelji ili s boravkom u obitljei , te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.

b) osim javnih ovlasti Centar obavlja i druge stručne poslove:

1.potiče,organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
2.obavlja stručno analitičke poslove
3.potiče i razvija samopomoć,dobrosusjedsku pomoć,dobrovoljni rad,dobrotvorne i druge djelatnosti
4.sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu,drogama ili drugim ovisnostima
5.predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
6.predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
7.sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje regionalne skrbi,
8.procjenjuje potrebe korisnika i pružanje usluga socijalne skrbi,
9.osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
10.prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga,predlaže unapređenje postojećih i uvođenje novih standarda,
11.koordinira i provodi aktivnosti u području sprečavanja trgovanja ljdima, nasilja u botiljei , vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem gradskih i županijskih koordinatora,
12.organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domoba , stručnih radnnika i drugih pružatelja usluga,
13.provodi, i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika
14.provodi i ogranizira edukaciju voditelja mjera nadozora nad izvršenjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora nad izvršenjem roditeljeske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
15.obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Centra za socijalnu skrb.

U ovom Katalogu informacija navode se informacije koje Centar posjeduje,kojima raspolaže ili koje nadzire.

Informacije koje sadrži ovaj Katalog sistematizirane su po unutarnjim ustrojstvenim odjelima Centra.

1.Odjeli za djecu i obitelj
2.Odjel za odrasle osobe
3.Odjel nobčanih naknada

1.Odjel za djecu i obitelj raspolaže informacijama vezanim uz:
-rad sa obiteljima u kojima su narušeni obiteljski odnosni, posebno među bračnim partnerima
-zaštita djece čiji roditelji žive odvojeno
-zaštita djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi
-zaštita djece pod skrbništvom
-zaštita žrtava obiteljskog nasilja
-evidencija postupaka posredovanja prije razvoda braka
-evidencije djece koju su roditelji dužni uzdržavati na temelju sudske odluke ili nagodbe
-evidencije djece u udomiteljskim obiteljim i domovima
-evidencije roditelja kojima su izrečene mjere obiteljsko pravne zaštite
-evidencije izdanih uvjerenja i odobrenja vezana za skrbništvo djece
-zaštita djece i mladđih punoljetnih osoba sa poremećajima u ponašanju
-podatke o udomiteljskim obiteljima za odrasle osobe

2. Odjel za odrasle osobe raspolaže informacijama vezanim uz:
-prizanvanje prava na socijalne usluge savjetovanja i pomaganje obitelji,
usluge boravka, usluge smještaja odraslih osoba
-podatke o korisnicima navedenih prava i usluga te njihovih obitelji
-podatke o odraslim osobama pod skrbništvom
-podatke iz svih evidencija o osobama pod skrbništvom i njihovim skrbnicima
-zaštiti osoba sa invaliditetom
-zaštiti psihički bolesnih , odraslih , starijih i nemoćnih osoba
-rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika o drogama i drugim opojnim sredstvima
-zaštiti osoba i njihovih obtiljei koje odlaze ili su otpuštene iz zatvorskog sustava
-zaštiti žrtava trgovanja ljudima
-podatke o udomiteljskim obiteljima za odrasle osobe

3. Odjel za novčane naknade raspolaže informacijama vezanim uz:
-priznavanje prava na sve oblike novčanih naknada; pomoći za uzdržavanje,jednokratne pomoći,potpore za obrazovanje,osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovateljla, inkluzivni dodatak
-podatke o udomiteljskim obitelpjima za odrasle osobe

4. Služba za administrativne ,računovodstveno-financijske poslove i kadrovske poslove raspolaže informacijama vezanim uz:

-evidenciju radnika zaposlenih u Centru
-obračune plaća
-poslove izrade financijskih planova, periodičnih i završnih računa Centra , materijalne troškove i troškove zaposlenika,
-financijskoj dokumentaciji Centra
-evidenciji svih isplata socijalnih nakanda
-rad Upravnog vijećac Centra
-planove i izvještaje o radu Centra
-informacije o uvođenju standarda kvalitete u radu Centra
-Pravilnike koje je donijela ravnateljica i Upravno vijeće Centra
-dokumentacije o suradnji i ugovorinim odnosima s drugim pružateljima usluga
-dokumentaciji o nabavi roba i usluga , održavanje sredstaava rada i zgrade Centra

PODNOŠENJE ZAHTJEVA
I ROKOVI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruju se na način ,u postupku i rokovimma sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama

Lista informacija
___________________________________________________

Upravni i neupravni predmeti

statistički podaci o ukupnom broju predmeta, trajanju postupka, rješenim i nerješenim spisima i sl.

– uz zahtjev –

__________________________________________________________

Natječaji i oglasi, publikacije, priopćenja

natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa ,različiti leci Centra , novinski članci

– dostupno –
__________________________________________________________

Podaci o zaposlenicima Centra

– osnovni statistički podaci o broju i strukturi zaposlneih , školovanjim, plaćama i materijalnimm pravima zaposlenika

– uz zahtjev –

-osobni podaci

– nedostupno –
__________________________________________________________

Izvješća, planovi , programi

-izvješća Centra o financijskom poslovanju (prihodi, rashodi i sl=
-financijski plan
-izvješće o radu i poslovanju Centra
-izvješće i radu s klijentima
-plan nabave
-program rada Centra

-uz zahtjev –
__________________________________________________________

Rad tijela Centra

-rad Upravnog vijeća (pozivi za sjednice, dnevni red, zapisnici )

– uz zahtjev –
_________________________________________________________

Ugovori

-različiti ugovori sa ustanovama ,institucijama uz zahtjev
(banke,osig. društva i sl.)

-uz zahtjev –
__________________________________________________________

Akti Centra

-zakoni, podzakonski akti, propisi koji se primjenjuju u radu , kao i opći akti Centra
(Statut i Pravilnici )

-uz zahtjev-
__________________________________________________________

Predstavke, zapisnici

-pojedinačne predstavke
-očitovanje po prestavkama
-zapisnici o pojedinim saslušanjima

– NEDOSTUPNO –
__________________________________________________________

Upravni postupak

-u prvom stupnju
-upravni postupak po žalbi

– uz zahtjev strankama u postupku –

__________________________________________________________

Upravni predmeti

– podaci o referentu koji vodi spis
– zadnje stanje spisa

-uz zahtjev –

– nacrtima rješenja do otpreme

-NEDOSTUPNO-

__________________________________________________________

Podaci o klijentima

-osnovni statistički podaci o materijalnim pravima korisnika, broju korisnika, isplatam i sl.

-uz zahtjev –

-izvješća i osnovni statistički podaci o primijenjenim pravima iz obiteljskog zakona (odnosi roditelja i djece,posvojenje, skrbništvo,postupci nadležnih u svezi s obiteljskim odnosnima i skrbništvu )

-uz zahtjev-

-osobni podaci o korsinicima
-nalazi i mišljenje, službene zabilješke u upravnim i neupravnim predmetima

-nedostupno-
__________________________________________________________

Adrese

-podaci o adresama Ministarstva, Centara za socijalnu skrb te telefonski brojevi

– dostupno uz zahtjev –

Skip to content